Bàn về các nhân tố đảm bảo sự chuyển giao thành công ở các doanh nghiệp gia đình Việt Nam

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 33-39
Tóm tắt: Doanh nghiệp gia đình là một tổ chức, được sở hữu chủ yếu bởi các thành viên của một gia đình. Họ giữ cổ phần chi phối và điều khiển những gì sẽ xảy ra. Trong doanh nghiệp gia đình, chủ doanh nghiệp và các thành viên tham gia có quan hệ họ hàng hay hôn nhân. Hiện nay Doanh nghiệp gia đình là hình thức tổ chức quan trọng nhất. Doanh nghiệp gia đình cung cấp rất nhiều việc làm và tạo ra sự thịnh vượng rất lớn. Đó là một động lực rất lớn để tăng trưởng kinh tế. Vấn đề mà các doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam và trên thế giới đang đối mặt hiện nay là vấn đề chuyển giao. Vì vậy, bài viết này tác giả tổng quan các nghiên cứu về sự chuyển giao thành công của các doanh nghiệp gia đình trên thế giới, từ đó tác giả đề xuất một khung lý thuyết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự chuyển giao thành công của các doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam. Cuối cùng, tác giả đưa ra một số hướng nghiên cứu về chuyển giao thành công của doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam.
Từ khóa: Doanh nghiệp gia đình; người sáng lập/ đương nhiệm; người kế nhiệm;sự chuyển giao
Tra cứu bài báo