Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và mức độ cam kết của người mua đối với các nhà cung ứng

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 8-15
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng và sự cam kết của các doanh nghiệp sản xuất với các nhà cung ứng chính. Dữ liệu được thu thập từ 152 doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam. Phân tích hồi qui được sử dụng để kiểm định các giả thiết. Kết quả chỉ ra năng lực của nhà cung ứng và sự tin tưởng có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự cam kết qua sự hài lòng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa sự trao đổi thông tin với sự hài lòng và sự cam kết chưa đủ cơ sở để kết luận trong phạm vi nghiên cứu này. Trên góc độ thực tiễn, các nhà cung ứng nên cung ứng các sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý với hoạt động hậu cần hiệu quả và duy trì sự tin tưởng để tăng sự thỏa mãn và nâng cao sự cam kết hơn là sử dụng các công cụ chiến lược khác.
Từ khóa: Các nhà cung ứng; sự thỏa mãn và sự cam kết
Tra cứu bài báo