Chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 40-50
Tóm tắt: Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa các nhân tố tới quan điểm về chia sẻ tri thức; quan điểm về chia sẻ tri thức và ý định về chia sẻ tri thức; ý định về chia sẻ tri thức và hai quá trình truyền đạt, thu nhận tri thức; mức độ công nghệ thông tin - truyền thông và hai quá trình truyền đạt, thu nhận tri thức. Dữ liệu được thu thập từ 234 nhân viên ở các phòng ban như nghiên cứu – phát triển, kỹ thuật,… của một số doanh nghiệp viễn thông Việt Nam nhằm kiểm định giả thuyết bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Hầu hết các giả thuyết đều được ủng hộ, chỉ có hai giả thuyết về mối quan hệ giữa nhân tố khen thưởng - ưu đãi và quan điểm về chia sẻ tri thức, mức độ công nghệ thông tin - truyền thông và quá trình truyền đạt tri thức không đảm bảo mức ý nghĩa. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra một vài gợi ý cho các nhà quản lý của doanh nghiệp viễn thông trong việc đẩy mạnh chia sẻ tri thức.
Từ khóa: Chia sẻ tri thức, quan điểm về chia sẻ tri thức và ý định chia sẻ tri thức
Tra cứu bài báo