Cơ hội và thách thức mới đối với các doanh nghiệp rau quả Việt Nam

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 2-7
Tóm tắt: Bài viết đã xác định một số cơ hội và thách thức mới đối với các doanh nghiệp rau quả Việt Nam so với mốc hội nhập sau khi tham gia WTO. Những cơ hội mới bao gồm thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ được mở rộng, thu hút vốn đầu tư, hợp tác phát triển trong lĩnh vực rau quả, chính sách khuyến khích phát triển mới của Chính phủ. Song hành với những cơ hội mới cũng là những thách thức mới như cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp rau quả có thể bị thua ngay trên sân nhà khi hình thành một thị trường thống nhất, mặt trái của hàng rào kỹ thuật phi thuế quan. Từ đó đòi hỏi các doanh nghiệp rau quả Việt Nam trên cơ sở nhận thức đúng đắn về AEC và TPP, phải có những giải pháp đồng bộ từ chiến lược kinh doanh cũng như các hành động cụ thể, cho phép họ tận dụng tốt cơ hội mới và vượt qua những thách thức mới.
Từ khóa: Cơ hội mới, doanh nghiệp rau quả, thách thức mới
Tra cứu bài báo