Hệ sinh thái cho doanh nghiệp xã hội: Nghiên cứu quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 97-104
Tóm tắt: Doanh nghiệp xã hội về mặt hình thức đã tồn tại ở Việt Nam từ khá lâu ở các hình thức pháp lý khác nhau, tuy nhiên đến cuối những năm 2000 cộng đồng doanh nghiệp mới bắt đầu sử dụng tên này. Tháng 11 năm 2014, Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã ghi nhận khái niệm này trong điều 10. Sự phát triển của khu vực kinh tế không vì mục tiêu lợi nhuận này còn mới ở giai đoạn bắt đầu, và hệ sinh thái hỗ trợ cho sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này cũng đang dần hình thành. Bài viết tiến hành hệ thống các khái niệm cơ bản về doanh nghiệp xã hội, hệ sinh thái cho doanh nghiệp xã hội. Bài viết nghiên cứu các cấu phần cơ bản của hệ sinh thái cho doanh nghiệp xã hội ở một số nước được coi là khá phát triển về doanh nghiệp xã hội, đồng thời liên hệ với thực trạng ở Việt Nam, từ đó đưa ra 9 quan sát chính từ kinh nghiệm quốc tế và 6 khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
Từ khóa: Doanh nghiệp xã hội, Kinh tế xã hội, Khu vực không vì lợi nhuận, Việt Nam
Tra cứu bài báo