Năng lực cảm xúc: Định nghĩa, mô hình và đo lường

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 51-56
Tóm tắt: Gần đây, trọng tâm tìm hiểu về những cảm xúc trong các tổ chức đã dẫn đến gia tăng sự chú ý đến năng lực cảm xúc (EI). Có nhiều tranh luận về việc liệu năng lực cảm xúc nên được định nghĩa như là một khả năng hay như là một khái niệm rộng bao gồm các đặc điểm cá nhân và kỹ năng xã hội. Bên cạnh đó, sự phát triển các thử nghiệm để đo lường năng lực cảm xúc song hành cùng với sự phát triển các mô hình lý thuyết về năng lực cảm xúc. Hiện nay không có câu trả lời cho biết quan điểm về EI là đúng và công cụ đo lường EI là hoàn hảo (như mỗi đo lường EI là hợp lệ cho mục đích nhất định). Do đó, bài viết hướng đến làm rõ định nghĩa, mô hình và đo lường năng lực cảm xúc.
Từ khóa: Năng lực cảm xúc, định nghĩa, mô hình, đo lường
Tra cứu bài báo