Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nộp hồ sơ xin việc tại các khách sạn cao cấp của sinh viên ngành du lịch

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 57-66
Tóm tắt: Nghiên cứu ở những nền kinh tế phát triển chỉ ra rằng doanh nghiệp cần xây dựng một hình ảnh (thương hiệu) tốt trong mắt các ứng viên trước bối cảnh cảnh tranh khốc liệt từ môi trường lao động. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được quan tâm đúng mức ở các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng kĩ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi chi tiết với 255 sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành du lịch. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố thuộc về hình ảnh nhà tuyển dụng (môi trường làm việc, bầu không khí làm việc, sức hấp dẫn công việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và sức hấp dẫn thu nhập) có ảnh hưởng trực tiếp lên ý định lựa chọn khách sạn cao cấp của sinh viên ngành du lịch. Kết quả nghiên cứu cho phép nhà nghiên cứu và chủ doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn đến việc phát triển hình ảnh doanh nghiệp trong mắt các ứng viên trong tương lai.
Từ khóa: Sức hấp dẫn ứng viên; Hình ảnh nhà tuyển dụng; Sinh viên; Ý định nộp hồ sơ
Tra cứu bài báo