Nhận thức của người tiêu dùng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 24-32
Tóm tắt: Ngày nay, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đang trở thành một chủ đề được quan tâm trên thế giới cũng như ở Việt Nam bởi vì nó mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội mà còn cho môi trường sống của chúng ta. Nghiên cứu này nhằm phân tích hiểu biết, nhận thức và thái độ của người tiêu dùng Việt Nam tới việc thực hiện CSR của các doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp phân tích định tính và định lượng cho thấy rằng mặc dù người tiêu dùng có thái độ tích cực về các vấn đề liên quan tới việc thực hiện CSR của doanh nghiệp nhưng họ vẫn chưa thực sự quan tâm tới các báo cáo về CSR như danh tiếng và hình ảnh về CSR, báo cáo về ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp. Mặc dù vậy, hầu hết người tiêu dùng tin rằng việc thực hiện CSR sẽ trở nên phổ biến ở Việt Nam trong tương lai gần.
Từ khóa: Người tiêu dùng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo