Phân tích thị trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 80-87
Tóm tắt: Trong những năm qua, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, thị trường kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế đáng chú ý. Trong khuôn khổ bài viết này, thông qua việc phân tích thực trạng thị trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm giúp tăng cường phát triển thị trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.
Từ khóa: Thị trường, thị trường kinh doanh, Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tra cứu bài báo