Quá trình công nghiệp hóa của Hàn Quốc và Đài Loan và một số gợi ý đối với Việt Nam

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 88-96
Tóm tắt: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII năm 1996 đã đặt ra mục tiêu là cơ bản đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tuy nhiên, sự phát triển của đất nước trong những năm gần đây cho thấy mục tiêu này khó có thể thực hiện được. Để có thể tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam cần đánh giá lại thực trạng nền kinh tế hiện tại, từ đó đưa ra mục tiêu và cách thức hoàn thành công nghiệp hóa trong giai đoạn mới. Trong quá trình đánh giá sự phát triển của nền kinh tế và đề xuất hướng đi cho Việt Nam, việc xem xét và học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đã hoàn thành công nghiệp hóa là điều cần thiết. Bài viết này trình bày quá trình hoàn thành công nghiệp hóa ở Hàn Quốc và Đài Loan, từ đó đưa ra một số gợi ý đối với Việt Nam.
Từ khóa: Nước công nghiệp, nước công nghiệp mới (NIC), quá trình công nghiệp hóa
Tra cứu bài báo