Sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc trong đánh giá và so sánh chất lượng dịch vụ siêu thị trên địa bàn Hà Nội

KT&PT, số 217 (II), tháng 07 năm 2015, tr. 67-79
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích so sánh và đánh giá chất lượng dịch vụ siêu thị thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP có điều chỉnh. Nghiên cứu lấy mẫu bao gồm 310 khách hàng mua sắm tại 3 siêu thị BigC, CoopMartvà FiviMart nhằm tìm hiểu xem trong nhận thức khách hàng, dịch vụ siêu thị được cấu thành và có tầm quan trọng tương đối với nhau như thế nào. Các tác giả cũng đồng thời đưa ra cách thức để so sánh chất lượng dịch vụ giữa các siêu thị như một công cụ chuẩn đối sánh hiệu quả. Qua đó, các nhà quản lý siêu thị có thể tập trung vào những yếu tố quan trọng để thỏa mãn khách hàng tốt hơn cũng như cạnh tranh hiệu quả với các siêu thị khác trên thị trường bán lẻ tại Việt Nam.
Từ khóa: AHP, chất lượng dịch vụ, phân tích thứ bậc, siêu thị
Tra cứu bài báo