Các nhân tố ảnh hưởng đến hối lộ của các công ty cổ phần

KT&PT, số 217, tháng 07 năm 2015, tr. 38-45
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hối lộ của các công ty cổ phần. Sử dụng Lý thuyết đại diện (Agency theory) để phát triển các giả thuyết nghiên cứu liên quan. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tại 314 công ty cổ phần ở Việt Nam được trích từ Bộ dữ liệu điều tra của Tổng cục thống kê và sử dụng mô hình phi tuyến tính Probit và Tobit để kiểm định các giả thuyết. Kết quả kiểm định cho biết rằng, sự không tách biệt quyền sở hữu-quản lý có mối tương quan nghịch với khả năng tham gia hối lộ của các công ty cổ phần. Ngoài ra, kết quả còn chỉ rằng, nhà quản lý là nữ ít hối lộ hơn nhà quản lý là nam giới. Các tranh luận về mặt lý thuyết trong nghiên cứu này được phát triển để tăng cường giá trị về mặt học thuật; và những hàm ý về chính sách cũng được đề nghị góp phần giảm tình trạng hối lộ hiện nay ở các công ty cổ phần.
Từ khóa: Hối lộ, công ty cổ phần, sự tách biệt quyền sở hữu- quản lý
Tra cứu bài báo