Cải cách hành chính nhà nước cấp tỉnh để hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương- Nghiên cứu điển hình tại Bắc Giang

KT&PT, số 217, tháng 07 năm 2015, tr. 82-88
Tóm tắt: Cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế. Trong khi đó, mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước hiện đại ngày càng trở nên bức thiết. Vai trò của địa phương trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế đang được nâng lên. Do đó, cần có giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính nhà nước ở cấp tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Từ khóa: Hành chính nhà nước cấp tỉnh, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, tính tiên liệu, sự tham gia
Tra cứu bài báo