Nghiên cứu sự đa dạng nguồn thu nhập hộ gia đình vùng duyên hải Nam Trung Bộ

KT&PT, số 217, tháng 07 năm 2015, tr. 65-74
Tóm tắt: Trong những năm qua, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã đạt được tăng trưởng kinh tế tương đối cao, cải thiện đáng kể thu nhập bình quân đầu người cũng giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tuy nhiên, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn chỉ đứng dưới mức thu nhập trung bình của cả nước; đa số người dân vẫn sống ở khu vực nông thôn và tham gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Bài viết đánh giá các đặc điểm về sự đa dạng nguồn thu nhập hộ gia đình của Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong những năm qua; và ứng dụng mô hình hồi qui bị chặn Tobit và phương pháp bình phương nhỏ nhất 2 giai đoạn (2SLS) nhằm đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự đa dạng hóa và thu nhập hộ gia đình Vùng duyên hải Nam Trung Bộ; từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách đối với Chính phủ và chính quyền các tỉnh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
Từ khóa: Hộ gia đình, thu nhập, đa dạng hóa thu nhập, các nhân tố ảnh hưởng, mô hình Tobit, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Tra cứu bài báo