Quản lý sử dụng vốn của Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội: Thực trạng và vấn đề

KT&PT, số 217, tháng 07 năm 2015, tr. 75-81
Tóm tắt: Bài viết làm rõ thực trạng việc quản lý sử dụng vốn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn. Kết quả cho thấy, bên cạnh những đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô, công tác quản lý sử dụng vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội đang có nhiều bất cập. Theo thang đánh giá Likert 5, trong đó 5 là điểm đánh giá cao nhất, thì ngoài việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, còn lại hầu hết các chỉ tiêu khác trong nội dung quản lý kể từ cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và tài trợ của Quỹ chỉ đạt ở mức trung bình, nhiều chỉ tiêu còn ở trong tình trạng yếu và kém.
Từ khóa: Quản lý sử dụng vốn, Quỹ, Bảo vệ môi trường
Tra cứu bài báo