Chuyển giá quốc tế trong các công ty đa quốc gia tại Việt Nam

KT&PT, số 218 (II), tháng 08 năm 2015, tr. 27-33
Tóm tắt: Cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ của toàn cầu hóa, chuyển giá quốc tế mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các công ty đa quốc gia và vượt qua sự kiểm soát của một cơ quan thuế vụ riêng lẻ. Bài viết tổng hợp các khái niệm và điều kiện thực hiện chuyển giá đồng thời nghiên cứu và đánh giá vai trò của những “thiên đường thuế” và các công ty đa quốc gia. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra những lỗ hổng luật pháp mà các công ty đa quốc gia trên thế giới và đặc biệt doanh nghiệp FDI tại Việt Nam khai thác bằng việc phân tích bằng chứng cụ thể về bảy phương thức chuyển giá, Double Irish Arrangement và Dutch Sandwich. Xu hướng chuyển giá quốc tế mới tại Việt Nam thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập cũng được nhóm tác giả đề cập trước khi đưa ra những gợi ý chính sách chống chuyển giá ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Chuyển giá, Double Irish Arrangement, Dutch Sandwich, kênh chuyển giá, thiên đường thuế.
Tra cứu bài báo