Kiểm định tính hiệu quả dạng yếu qua các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 218 (II), tháng 08 năm 2015, tr. 11-18
Tóm tắt: Theo lý thuyết Thị trường hiệu quả (Fama, 1965a), lợi nhuận của cổ phiếu trong điều kiện thị trường hiệu quả dạng yếu sẽ theo mô hình bước đi ngẫu nhiên, tức là không thể dự đoán và không có mối liên hệ với những thông tin trên thị trường trong quá khứ. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm kiểm định tính hiệu quả thị trường dạng yếu qua các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 đến 2014. Nghiên cứu thu thập và chuyển đổi giá hàng ngày của hai chỉ số VN Index (từ 7/2000 đến 12/2014) và HNX Index (từ 1/2006 đến 12/2014) sang chuỗi lợi nhuận hàng ngày. Bốn phương pháp định lượng được sử dụng trong nghiên cứu gồm: kiểm định đơn vị, kiểm định tự tương quan, kiểm định các đoạn mạch và kiểm định hệ số phương sai. Kết quả kiểm định cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam không đạt hiệu quả dạng yếu trong 15 năm hoạt động và trong các giai đoạn 2000- 2005, 2006- 2008, 2009- 2012, nhưng đã có những chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2013- 2014.
Từ khóa: Bước đi ngẫu nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường hiệu quả.
Tra cứu bài báo