Phát hiện sai phạm báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết

KT&PT, số 218 (II), tháng 08 năm 2015, tr. 42-50
Tóm tắt: Sai phạm báo cáo tài chính thường có tính chất nghiêm trọng. Chủ yếu là hành vi điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận, dẫn đến khả năng sinh lợi, cơ cấu tài sản và nguồn vốn công bố bởi doanh nghiệp bị bóp méo so với thực tế. Ứng dụng các nghiên cứu của DeAngelo (1986), Friedlan (1994) và Beneish (1999), nhóm nghiên cứu xây dựng hai mô hình định lượng nhằm xác định khả năng sai phạm báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hai năm tài chính 2012 - 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình định lượng có thể đánh giá khả năng sai phạm báo cáo tài chính dựa trên các chỉ tiêu tỷ số tăng trưởng doanh thu, tỷ số chất lượng tài sản, tỷ số khấu hao tài sản cố định và yếu tố biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh.
Từ khóa: Báo cáo tài chính, Beneish, điều chỉnh lợi nhuận, sai phạm, xây dựng
Tra cứu bài báo