Tác động của chi phí đại diện đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng tại Việt Nam

KT&PT, số 218 (II), tháng 08 năm 2015, tr. 80-86
Tóm tắt: Vấn đề đại diện và chi phí đại diện trong doanh nghiệp phát sinh khi có sự tách biệt giữa vai trò sở hữu và vai trò quản lý. Bài viết này nghiên cứu vấn đề đại diện và tác động của nó đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng tại Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2013. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí đại diện tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu. Kết quả này phù hợp với lý thuyết về người sở hữu– người đại diện. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp, dòng tiền tự do và vòng quay tổng tài sản được chứng minh là các thước đo tốt để đo lường chi phí đại diện. Dựa vào kết quả nghiên cứu, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đề ra những chính sách nhằm hạn chế vấn đề đại diện, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Từ khóa: Chi phí đại diện, vấn đề đại diện, doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng, hiệu quả hoạt động.
Tra cứu bài báo