Tác động của chính sách cổ tức tới hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 218 (II), tháng 08 năm 2015, tr. 34-41
Tóm tắt: Nghiên cứu này kiểm tra tác động của chính sách cổ tức tới hiệu quả hoạt động của nhóm công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng và chạy mô hình hồi quy có tác động cố định với các biến phụ thuộc là ROE, ROA và hệ số Tobin’s Q. Các biến liên quan đến chính sách cổ tức là biến giả kiểm tra có hay không công ty trả cổ tức và tỷ lệ chi trả cổ tức. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng động thái trả cổ tức sẽ làm cho công ty hoạt động tốt hơn, nhưng tăng tỷ lệ trả cổ tức sẽ làm cho khả năng hoạt động của công ty giảm xuống. Từ kết quả này, nhóm tác giả đã đưa ra các khuyến nghị về chính sách cổ tức cho các công ty trong nhóm ngành được nghiên cứu.
Từ khóa: Chính sách cổ tức, doanh nghiệp, tài chính
Tra cứu bài báo