Tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

KT&PT, số 218 (II), tháng 08 năm 2015, tr. 51-59
Tóm tắt: Bài báo đánh giá tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2014 dựa trên kỹ thuật phân phối trễ tự hồi quy (ARDL). Kết quả cho thấy tự do hóa tài khoản vốn (được đo lường bằng chỉ số tổng tài sản và khoản phải trả nước ngoài/GDP) có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn mặc dù trong ngắn hạn không có ý nghĩa thống kê. Đồng thời, tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam phụ thuộc vào độ sâu tài chính đặc biệt là độ sâu của khu vực ngân hàng.
Từ khóa: Tự do hóa tài khoản vốn, tăng trưởng kinh tế, phân phối trễ tự hồi quy, Việt Nam
Tra cứu bài báo