Chính sách đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa gắn với yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 218, tháng 08 năm 2015, tr. 20-27
Tóm tắt: Với những nỗ lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển nền kinh tế theo mô hình hướng về xuất khẩu, đến nay xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 150 tỷ USD, chiếm 81% GDP. Trở thành quốc gia đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN, đứng thứ 5 ở Châu Á và thứ 8 trên thế giới về tỷ lệ này. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân thì thực trạng xuất khẩu hàng hóa hiện nay cũng đang bộc lộ những ảnh hưởng tiêu cực về nhiều mặt đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những bất cập của thực trạng và qua đó chỉ ra một số định hướng chính sách từ phía Nhà nước đối với xuất khẩu hàng hóa gắn với yêu cầu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Phát triển bền vững, xuất khẩu hàng hóa, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, chính sách xuất khẩu hàng hóa
Tra cứu bài báo