Một số vấn đề quản trị trong huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục và y tế

KT&PT, số 218, tháng 08 năm 2015, tr. 11-19
Tóm tắt: Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, huy động nguồn lực xã hội cho các dịch vụ công được coi là giải pháp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Bên cạnh những kết quả cơ bản trong việc nâng cao năng lực và tính đa dạng của dịch vụ công, thực tiễn huy động nguồn lực xã hội cũng để lại nhiều hệ lụy trong quản trị. Bài viết này phân tích một số vấn đề quản trị từ huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho giáo dục phổ thông và y tế. Bài viết dựa trên số liệu thống kê và nghiên cứu tình huống ở ba địa phương. Kết quả cho thấy các cơ sở tư nhân chưa thực sự phát triển, còn các hình thức xã hội hóa trong đơn vị công lập đã và đang tạo nên xung đột lợi ích, làm giảm tính minh bạch và công bằng trong cung cấp dịch vụ. Bài viết đưa ra một số kiến nghị chính sách cho việc huy động nguồn lực xã hội.
Từ khóa: Huy động nguồn lực, quản trị, giáo dục, y tế
Tra cứu bài báo