Thách thức việc làm đối với lao động nữ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

KT&PT, số 218, tháng 08 năm 2015, tr. 56-64
Tóm tắt: Bài viết phân tích các thách thức đối với vấn đề việc làm của lao động nữ trên thị trường lao động Việt Nam trong hơn một thập kỷ hội nhập kinh tế quốc tế bằng cách sử dụng phân tích đa biến các yếu tố ảnh hưởng đến trình độ nghề nghiệp của lao động nữ trong bối cảnh giảm cầu lao động nữ và chuyển dịch cơ cấu việc làm trong hội nhập. Kết quả cho thấy một số thách thức và rào cản về việc làm đối với lao động nữ trong quá trình hội nhập kinh tế như trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật thấp, vai trò nội trợ trong gia đình và nhu cầu mưu sinh khiến lao động nữ trở thành nhóm yếu thế trên thị trường lao động, dễ bị tổn thương khi có những biến động kinh tế xã hội trong và ngoài nước. Mặc dù mức độ thất nghiệp không tăng nhưng họ lại tập trung nhiều hơn vào các nhóm việc làm dễ bị tổn thương như lao động tự làm, lao động giản đơn trong nông nghiệp hoặc khu vực phi chính thức.
Từ khóa: cầu lao động nữ, vai trò giới, việc làm và trình độ nghề nghiệp của phụ nữ
Tra cứu bài báo