Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Đan Mạch dưới tác động của cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 77-83
Tóm tắt: Bài viết này phân tích chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Đan Mạch sau khủng hoảng nợ công châu Âu. Kết quả nghiên cứu cho thấy Đan Mạch đã tiến hành chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc lại nền kinh tế đất nước theo xu hướng: chuyển đổi mô hình “nhà nước phúc lợi hào phóng” sang “nhà nước đầu tư xã hội” với sự kiểm soát chặt chẽ, hạch toán kinh doanh của nhà nước đối với hệ thống phúc lợi xã hội; lấy “tăng trưởng xanh” làm trung tâm trong tái cơ cấu kinh tế và duy trì vị thế cạnh tranh; đa dạng hóa các thị trường sang các nước châu Á, Phi, Mỹ Latinh; cải cách mạnh mẽ thị trường lao động, giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh cải cách quản lý kinh tế vĩ mô, kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ một cách linh hoạt.
Từ khóa: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khủng hoảng nợ công, kinh tế Đan Mạch, cấu trúc kinh tế.
Tra cứu bài báo