Đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Hà Giang

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 35-42
Tóm tắt: Người dân tộc thiểu số ở Hà Giang hiện nay chưa có khả năng chủ động bảo vệ cuộc sống trước những cú sốc kinh tế mặc dù đây là nhóm đối tượng được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Bài viết này đi vào phân tích thực trạng đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân tộc thiểu số ở Hà Giang. Quan điểm về giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng này trong bối cảnh hội nhập kinh tế và phương hướng trợ giúp về thu nhập trong điều kiện mới cũng được đưa ra trao đổi trong nghiên cứu này.
Từ khóa: An sinh xã hội, thu nhập, việc làm, trợ giúp
Tra cứu bài báo