Hiện đại hóa hải quan trong quá trình hội nhập quốc tế

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 12-18
Tóm tắt: Cải cách, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu đơn giản, minh bạch, thuận tiện và thống nhất nhằm tạo thuận lợi tối đa trong hoạt động của doanh nghiệp và người dân góp phần thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế cũng như tăng cường sức cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh những thành công trong quá trình thực hiện hiện đại hóa hải quan vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định trong việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia, phân luồng kiểm tra hải quan, công tác kiểm soát hải quan và sự phối hợp của các Bộ, Ngành liên quan. Bài viết này dựa trên quan sát tình hình thực tế và các tài liệu từ những báo cáo của Tổng cục Hải quan để phân tích thực trạng hiện đại hóa hải quan và đề xuất các giải pháp đồng thời cũng nêu một số kiến nghị lên Chính phủ nhằm khắc phục những vấn đề này.
Từ khóa: hiện đại hóa hải quan, hội nhập quốc tế, VNACCS/ VCIS, một cửa quốc gia
Tra cứu bài báo