Một số nhận xét từ phân tích hiệu quả mở rộng tự chủ tài chính đối với các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 43-51
Tóm tắt: Thông qua phân tích hiệu quả của việc mở rộng tự chủ tài chính của các bệnh viện công lập do Bộ Y tế quản lý và các bệnh viện công lập do Sở Y tế quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội, bài viết đã chỉ ra hiệu quả của việc mở rộng trên các khía cạnh như tăng khả năng tự cân đối thu – chi của bệnh viện, sử dụng tiết kiệm nguồn tài chính, bổ sung cho các quỹ của bệnh viện để mở rộng đầu tư phát triển, nâng cao phúc lợi, thực hiện các chế độ khen thưởng, tăng thêm thu nhập cho cán bộ công nhân viên bệnh viện; đồng thời Ngân sách nhà nước nhờ giảm chi thường xuyên cho các bệnh viện công lập nên có thêm nguồn tài chính để phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn thành phố.
Từ khóa: Tự chủ tài chính, Bệnh viện công lập, Hà Nội
Tra cứu bài báo