Phát triển dịch vụ nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 52-60
Tóm tắt: Dịch vụ nông nghiệp có vai trò quan trọng bảo đảm các yếu tố đầu vào và đầu ra để phát triển nông nghiệp Việt Nam nói chung và nông nghiệp tỉnh Hà Nam nói riêng. Bài viết này sẽ làm rõ đặc điểm dịch vụ phục vụ nông nghiệp và dựa trên kết quả điều tra thống kê để nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ nông nghiệp của tỉnh Hà Nam, chỉ ra một số vấn đề và khuyến nghị nhằm thúc đẩy dịch vụ nông nghiệp của tỉnh Hà Nam phát triển như: xây dựng chiến lược và qui hoạch phát triển các dịch vụ cơ bản phục vụ nông nghiệp; hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển dịch vụ nông nghiệp; tập trung phát triển các dịch vụ có tác động trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh nông sản hàng hóa của Tỉnh; tổ chức mô hình phát triển dịch vụ; đào tạo cán bộ phục vụ phát triển dịch vụ nông nghiệp; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.
Từ khóa: Dịch vụ nông nghiệp, phát triển dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hà Nam
Tra cứu bài báo