Quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản tiêu thụ nội địa: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 28-34
Tóm tắt: Những năm gần đây, hoạt động sản xuất và chế biến thủy sản đã đạt được những thành tựu lớn và tạo ra sản phẩm ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản tiêu thụ nội địa còn nhiều bất cập. Bài báo phân tích hiện trạng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản nội địa, từ đó đưa ra các giải pháp chính từ giác độ quản lý nhà nước, bao gồm: 1) Quy hoạch chuỗi sản xuất và cung ứng thủy sản; 2) Nâng cao nhận thức của người sản xuất về an toàn thực phẩm; 3) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và năng lực kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước; 4) Hoàn thiện hệ thống pháp lý; 5) Triển khai các chương trình quốc gia đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản; 6) Xây dựng hệ thống phân tích rủi ro về an toàn thực phẩm thủy sản; 7) Hợp tác liên bộ nhanh; tổ chức hội, hiệp hội về an toàn thực phẩm thủy sản.
Từ khóa: Thủy sản nội địa, an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm thủy sản.
Tra cứu bài báo