Tăng cường động lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ: Nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 90-98
Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không những góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới. Bài viết đã đưa ra các tiêu chí đo lường động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ, đồng thời trên cơ sở học thuyết hai nhóm yếu tố của Herzberg đánh giá được những công cụ tạo động lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong giai đoạn 2011-2013. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Từ khóa: Động lực, nghiên cứu khoa học, giảng viên trẻ.
Tra cứu bài báo