Thực trạng phát triển đại lý thuế tại Việt Nam: Cơ sở thực tiễn và khuyến nghị chính sách

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 19-27
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng phát triển đại lý thuế, chỉ ra những hạn chế về số lượng đại lý thuế, số lượng cá nhân được cấp chứng chỉ làm dịch vụ về thuế, sự tham gia của các cá nhân được cấp chứng chỉ vào các đại lý thuế, quy mô đại lý thuế, loại hình dịch vụ và thực trạng sử dụng dịch vụ đại lý thuế tại Việt Nam. Bài viết cũng chỉ ra những rào cản chủ yếu về chính sách của Nhà nước và đề xuất ban hành Luật đại lý thuế làm cơ sở pháp lý cho sự phát triển, hoàn thiện quan điểm và mục tiêu chính sách phát triển đại lý thuế, đổi mới chính sách đăng ký thành lập, hoạt động và chính sách đào tạo, hỗ trợ thông tin cho đại lý thuế, hoàn thiện chính sách tuyên truyền dịch vụ đại lý thuế.
Từ khóa: Đại lý thuế, thủ tục về thuế, chính sách.
Tra cứu bài báo