Thực trạng phát triển nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 69-76
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn Thành phố Huế về thực trạng phát triển nghề Thủ công mỹ nghệ. Nghiên cứu tiến hành điều tra 90 cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ với 3 nghề điển hình bao gồm Thêu ren: 25; Đúc đồng 30 và Mộc mỹ nghệ 35. Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này có xu hướng tăng nhẹ trong những năm từ 2012 đến 2014. Các cơ sở ở các ngành nghề hoạt động có hiệu quả, tuy nhiên có sự khác nhau giữa các nghề. Trong đó, nghề Mộc mỹ nghệ có giá trị gia tăng (VA) cao nhất với 113,97 triệu đồng và thấp nhất là nghề Đúc đồng với 73,20 triệu đồng. Sản phẩm của các cơ sở chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và được thu mua chủ yếu qua kênh bán lẻ. Nghiên cứu cũng đã đưa ra một số định hướng và giải pháp để phát triển một cách toàn diện nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Thành phố Huế.
Từ khóa: Phát triển; thủ công mỹ nghệ
Tra cứu bài báo