Vận dụng phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm theo mô hình chi phí mục tiêu vào các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam

KT&PT, số 219 (II), tháng 09 năm 2015, tr. 84-89
Tóm tắt: Xác định chi phí theo mô hình chi phí mục tiêu được coi là một trong những phương pháp xác định chi phí hiện đại, thích hợp và hiệu quả nhất để cung cấp các thông tin về chi phí theo yêu cầu quản trị trong các doanh nghiệp xây lắp. Vì vậy, tác giả nghiên cứu thực trạng công tác xác định chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp, từ đó đề xuất phương hướng vận dụng phương pháp xác định chi phí theo mô hình chi phí mục tiêu vào các doanh nghiệp này.
Từ khóa: Quản trị chi phí, xác định chi phí hiện đại, chi phí mục tiêu.
Tra cứu bài báo