Các nhân tố tác động lên sự hài lòng của nhân viên: Nghiên cứu tại Hà Nội

KT&PT, số 219, tháng 09 năm 2015, tr. 66-77
Tóm tắt: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hài lòng của người lao động sẽ nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện năng suất lao động (Saari và Judge, 2004) hay tăng sự trung thành với tổ chức (Luddy, 2005). Do vậy, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng có ý nghĩa thực tiễn to lớn, giúp doanh nghiệp điều chỉnh chính sách nhân sự một cách hợp lý. Thế giới đã có rất nhiều các nghiên cứu về sự hài lòng của người lao động, ví dụ Maslow (1943), Adam (1963), Mc.Clelland (1958), Antocic & Antocic (2011),Khan & cộng sự (2014), Boyad & cộng sự (2012)và Trần Kim Dung (2005), theo đó mỗi tác giả đề xuất một cách tiếp cận riêng và có những biến nghiên cứu riêng. Bài viết này kế thừa các mô hình nghiên cứu trước đó nhưng đặt trong bối cảnh nghiên cứu là các doanh nghiệp ở Việt Nam. Bằng cách điều tra 155 người đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Hà Nội, bài viết chỉ ra rằng sự hài lòng của nhân viên là tổ hợp của 4 yếu tố bao gồm tính chất công việc, tiền lương và phúc lợi, đào tạo và thăng tiến,và quan hệ công việc.
Từ khóa: Sự hài lòng, tính chất công việc, tiền lương và phúc lợi, đào tạo và thăng tiến, quan hệ công việc
Tra cứu bài báo