Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa đến Huế

KT&PT, số 219, tháng 09 năm 2015, tr. 78-86
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa khi đến Huế. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 204 khách du lịch nội địa đã và đang lưu trú lưu trú tại 05 khách sạn 2 sao điển hình ở thành phố Huế. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào kết quả nghiên cứu định tính (nghiên cứu tài liệu thứ cấp và thảo luận với chuyên gia, khách du lịch). Độ tin cậy và giá trị của thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa khi đến Huế, xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần là: (1) giá cả, (2) sản phẩm, (3) vị trí, (4) an ninh an toàn, (5) nhân viên phục vụ, (6) ảnh hưởng xã hội, và (7) chiêu thị. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định sự khác biệt về ý định lựa chọn khách sạn 2 sao theo đặc điểm nhân khẩu học của khách du lịch nội địa đến Huế cho thấy có sự khác biệt về ý định lựa chọn khách sạn 2 sao giữa các nhóm khách theo độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, và thu nhập. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đưa ra nhằm giúp các nhà quản lý khách sạn 2 sao ở Huế nâng cao công tác thu hút khách du lịch nội địa.
Từ khóa: Ý định lựa chọn, khách du lịch nội địa, khách sạn 2 sao, Huế
Tra cứu bài báo