Phân rã chênh lệch tiền lương thành thị- nông thôn ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị

KT&PT, số 219, tháng 09 năm 2015, tr. 20-29
Tóm tắt: Sự chênh lệch về mức sống giữa thành thị - nông thôn là một trong những hệ quả của tăng trưởng kinh tế. Chênh lệch tiền lương là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự chênh lệch về mức sống giữa hai khu vực. Bài viết này sử dụng hồi quy phân vị và phương pháp phân rã Machado & Mata trên số liệu VHLSS 2012 để tìm ra các yếu tố tác động đến tiền lương ở thành thị - nông thôn; đồng thời bài viết xác định mức chênh lệch tiền lương giữa hai khu vực cũng như tìm ra nguyên nhân của khoảng chênh lệch này. Kết quả nghiên cứu của bài viết cho thấy bằng cấp tác động rất lớn đến tiền lương của người lao động ở cả hai khu vực. Bên cạnh đó, người lao động thành thị luôn nhận được mức lương cao hơn người lao động nông thôn ở tất cả các phân vị. Chênh lệch về đặc điểm lao động có tham gia giải thích chênh lệch tiền lương giữa hai khu vực. Mức độ tham gia giải thích của đặc điểm lao động đến tiền lương thì khác nhau giữa các phân vị nhưng nhìn chung tỷ lệ giải thích này khá lớn - trên 50% - ở hầu hết các phân vị được xét.
Từ khóa: Chênh lệch tiền lương thành thị - nông thôn, hồi quy phân vị, phân rã chênh lệch tiền lương, phương pháp Machado-Mata
Tra cứu bài báo