Rủi ro và tỷ suất sinh lời vượt trội của cổ phiếu ngành bất động sản Việt Nam

KT&PT, số 219, tháng 09 năm 2015, tr. 38-45
Tóm tắt: Với mục tiêu nghiên cứu tác động của các yếu tố rủi ro đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản, tác giả xây dựng mô hình 5 nhân tố bao gồm 3 nhân tố của mô hình Fama - French (1993), mô hình 4 nhân tố Carhart (1997) và nhân tố tỷ số thanh toán hiện hành. Số liệu nghiên cứu là báo cáo tài chính của các công ty niêm yết thuộc ngành bất động sản Việt Nam trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn từ tháng 7/2009 - 6/2014. Kết quả nghiên cứu cổ phiếu bất động sản chịu sự tác động mạnh của nhân tố phần bù rủi ro thị trường, đồng thời cũng chịu sự tác động của nhân tố phần bù qui mô, giá trị, xu hướng lợi nhuận trong quá khứ, khả năng thanh toán hiện hành. Nghiên cứu cũng cho thấy mô hình 5 nhân tố giải thích tỷ suất sinh lợi các cổ phiếu ngành bất động sản Việt Nam cao hơn mô hình CAPM (1964), mô hình Fama - French (1993), và mô hình Carhart (1997).
Từ khóa: Cổ phiếu Bất động sản, CAPM, Fama - French, Carhart, Phần bù rủi ro thị trường
Tra cứu bài báo