Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng năng suất lao động của nông dân trồng cà rốt

KT&PT, số 220, tháng 10 năm 2015, tr. 39-47
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tăng năng suất lao động của nông dân trồng cà rốt. Kết quả nghiên cứu từ 88 nông dân thuộc các hộ gia đình khác nhau tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng đến tăng năng suất lao động của nông dân trồng cà rốt là: điều kiện tự nhiên, khoa học – công nghệ, vốn và năng lực của nông dân. Hỗ trợ của chính quyền địa phương chưa được người dân xem trọng nên nhân tố này không ảnh hưởng đến tăng năng suất lao động của nông dân trồng cà rốt.
Từ khóa: Năng suất lao động nông nghiệp; điều kiện tự nhiên; khoa học - công nghệ; vốn; năng lực của nông dân; hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Tra cứu bài báo