Đổi mới tổ chức cung ứng dịch vụ công nông thôn

KT&PT, số 220, tháng 10 năm 2015, tr. 31-38
Tóm tắt: Dịch vụ công nông thôn được hiểu là những loại dịch vụ do Nhà nước đảm nhiệm để đáp ứng nhu cầu của khu vực nông thôn. Có nhiều hình thức cung ứng dịch vụ công nông thôn đang được (dự kiến) áp dụng như Nhà nước trực tiếp cung ứng, Nhà nước đặt hàng cho khu vực tư nhân, nhà nước ủy quyền cho tư nhân... Bài viết này sẽ bàn luận về cơ sở khoa học của các phương thức cung ứng dịch vụ công nông thôn qua việc phân tích thất bại của thị trường trong cung ứng dịch vụ công, phân tích đặc thù đầu ra, đầu vào của dịch vụ công. Cùng với việc phân tích thực trạng một số hình thức cung ứng dịch vụ công nông thôn, bài viết chỉ ra những dịch vụ nào Nhà nước có thể để tư nhân tham gia cung cấp, những dịch vụ nào Nhà nước vẫn phải trực tiếp cung cấp, từ đó gợi ý các nguyên tắc, các giải pháp phù hợp cho việc tổ chức cung ứng dịch vụ công nông thôn như: nguyên tắc “lợi ích ba bên”, nguyên tắc”Nhà nước nhỏ, xã hội lớn”....
Từ khóa: Đổi mới, cung ứng dịch vụ công, dịch vụ công, dịch vụ công nông thôn, nông thôn, tổ chức.
Tra cứu bài báo