Phản ứng trong hành vi tiết kiệm và cơ cấu chi tiêu hộ gia đình Việt Nam khi có sốc vĩ mô về thu nhập

KT&PT, số 220, tháng 10 năm 2015, tr. 59-66
Tóm tắt: Mục đích của bài viết này là nhằm nghiên cứu hành vi tiết kiệm cũng như cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam khi có sốc về thu nhập tận dụng số liệu năm 2010-2012. Các phân tích cho thấy hành vi tiết kiệm chi tiêu của người dân Việt Nam nói chung là phù hợp với các lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề này, trong đó khi thu nhập cao hơn thì người dân có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn. Bài viết cũng tìm ra một số điểm khác biệt quan trọng. Thứ nhất, trong năm 2012, mặc dù thu nhập gia tăng nhưng tỷ lệ tiết kiệm lại giảm so với năm 2010, điều này cho thấy trong năm 2012, kì vọng của người dân về triển vọng kinh tế là tốt hơn, nên tăng cường cho chi tiêu hiện tại. Thứ hai, mặc dù Việt Nam đã được xếp vào nhóm các nước thu nhập trung bình thấp, cơ cấu chi tiêu của người dân Việt Nam là tương tự với nhóm các nước có thu nhập thấp, trong đó tỷ trọng dành cho đồ ăn uống là quá lớn mà phần dành cho y tế hay giáo dục là quá nhỏ. Từ đó nhóm tác giả đề xuất ra một số gợi ý chính sách.
Từ khóa: Cơ cấu chi tiêu; sốc thu nhập; tỷ lệ tiết kiệm
Tra cứu bài báo