Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam

KT&PT, số 220, tháng 10 năm 2015, tr. 21-30
Tóm tắt: Nông nghiệp là một trong những ngành chịu tác động lớn nhất bởi biến đổi khí hậu và đóng góp lớn nhất vào biến đổi khí hậu. Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu sẽ đạt được các mục tiêu về an ninh lương thực, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức hiện tại và biến đổi khí hậu được dự đoán sẽ làm tăng những thách thức này. Để phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu, nền nông nghiệp truyền thống cần thay đổi toàn diện và điều này đòi hỏi sự hỗ trợ về chính sách và thể chế. Việt Nam cần tạo lập môi trường chính sách thuận lợi bằng cách phối hợp và lồng ghép giữa các chính sách về phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực, tài chính và biến đổi khí hậu. Những thay đổi về chính sách đòi hỏi phải thiết lập và củng cố các thể chế hỗ trợ thực hiện chính sách, bao gồm thể chế hỗ trợ tiếp cận thông tin, cung cấp đầu vào, tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu.
Từ khóa: An ninh lương thực; biến đổi khí hậu; giảm nhẹ; nông nghiệp; thích ứng
Tra cứu bài báo