Bàn về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 77-83
Tóm tắt: Ngày 19/6/2014, Quốc hội đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 thay thế Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc về tính nhân văn trong vấn đề bảo đảm quyền được làm cha, làm mẹ của các cá nhân bằng việc cho phép những cặp vợ chồng không có khả năng mang thai và sinh nở một cách tự nhiên áp dụng biện pháp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Bài viết phân tích và đánh giá những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về điều kiện mang thai hộ, nêu ra các vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực thi, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy chế pháp lý cho hoạt động mang thai hộ ở Việt Nam.
Từ khóa: Mang thai hộ, mục đích nhân đạo, Luật hôn nhân và gia đình
Tra cứu bài báo