Bàn về một số vấn đề sửa đổi Luật thuế xuất nhập khẩu 2005

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 56-62
Tóm tắt: Luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành của Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/06/2005, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006 (sau đây gọi là Luật thuế xuất nhập khẩu). Qua khoảng gần 10 năm thực hiện, Luật thuế xuất nhập khẩu đã tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội của đất nước và đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc. Trên cơ sở khái quát thực trạng thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu trong những năm qua, bài viết đã đề cập một số định hướng sửa đổi Luật nhằm khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước; đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật phù hợp các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Từ khóa: Luật thuế xuất nhập khẩu, biểu thuế, thuế suất
Tra cứu bài báo