Bảo đảm phát triển bền vững trong quá trình phát triển đô thị tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 89-94
Tóm tắt: Phát triển đô thị là kết quả tất yếu của quá trình phát triển kinh tế, nhưng ngược lại quá trình đô thị hóa cũng có thể là nguyên nhân cản trở sự phát triển của kinh tế và xã hội. Ngày nay, phát triển bền vững đã trở thành xu hướng phát triển trên mọi lĩnh vực, nên quá trình phát triển đô thị cũng phải gắn liền với yêu cầu phát triển bền vững đó. Bài viết này sẽ phân tích sự cần thiết của việc gắn mục tiêu phát triển bền vững với quá trình phát triển đô thị, đề cập các yêu cầu phát triển bền vững trong quá trình phát triển đô thị, đồng thời cũng phân tích thực trạng phát triển đô thị tại thị xã Quảng Yên trong giai đoạn hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp để đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình phát triển đô thị tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh từ nay đến năm 2030.
Từ khóa: Phát triển, phát triển bền vững, phát triển đô thị
Tra cứu bài báo