Góp ý về hai tội phạm môi trường mới của dự thảo Bộ Luật hình sự sửa đổi 2015

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 50-55
Tóm tắt: Bài viết này sẽ tập trung bình luận về sự bổ sung hai tội mới về môi trường trong Dự thảo Bộ Luật hình sự sửa đổi 2015. Bằng việc phân tích quá trình thay đổi các quy định về tội phạm môi trường trong pháp luật hình sự Việt Nam, Bài viết sẽ đưa ra những lý do của việc bổ sung lần này, đặc biệt đối với hai tội phạm mới. Từ đó, đưa ra những ý kiến tán thành và không tán thành với nội dung của hai điều luật mới và cuối cùng đưa ra những đề nghị nhằm hoàn thiện quy định về hai tội mới trên trong Dự thảo.
Từ khóa: Tội phạm môi trường, Dự thảo Bộ Luật hình sự sửa đổi, pháp nhân, công trình thủy lợi, công trình tài nguyên nước.
Tra cứu bài báo