Hoàn thiện các quy định về thời hiệu trong Bộ Luật dân sự năm 2005

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 28-31
Tóm tắt: Thời hiệu trong quan hệ dân sự chỉ là một trong những vấn đề được điều chỉnh bởi các quy định tương ứng trong pháp luật dân sự mà trước hết là các quy định của Bộ luật Dân sự. Trong bối cảnh Nhà nước ta đang thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự năm 2005, việc nghiên cứu các quy định về thời hiệu nhằm đưa ra hướng hoàn thiện các quy định này là điều cần thiết. Bài viết đề cập đến việc hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu cụ thể là: chỉ quy định thời hiệu hưởng quyền và thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự; bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự; đồng thời bổ sung, thống nhất một số quy định khác về thời hiệu.
Từ khóa: Bộ luật Dân sự, thời hiệu, thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự, thời hiệu khởi kiện.
Tra cứu bài báo