Hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Việt Nam

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 102-108
Tóm tắt: Hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp là một loại hợp đồng quan trọng để bổ trợ và đảm bảo việc tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn chưa thực sự chú trọng đến vấn đề này, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chỉ dựa trên những hiểu biết cơ bản về pháp luật của doanh nghiệp đó, trong khi hoạt động kinh doanh có thể có nhiều nội dung pháp lý phức tạp. Tác giả hy vọng sẽ góp phần tạo ra một góc nhìn về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; thông qua đó, các doanh nghiệp sẽ nhìn thấy được việc cần thiết và giá trị của việc giao kết và thực hiện loại hợp đồng này, đồng thời nâng cao ý thức của doanh nghiệp về việc áp dụng pháp luật trong các hoạt động của mình.
Từ khóa: Doanh nghiệp, hợp đồng, pháp luật, tư vấn.
Tra cứu bài báo