Mở ngành đào tạo thạc sỹ luật kinh tế trong bối cảnh thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm: Những cơ hội, trải nghiệm và một số đề xuất

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 2-6
Tóm tắt:
Từ khóa:
Tra cứu bài báo