Một số vấn đề về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 63-70
Tóm tắt: Từ những vấn đề lý luận và kết quả điều tra, khảo sát của tác giả, bài viết khuyến nghị một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Việt Nam. Những giải pháp này có liên quan đến quan điểm quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản; đến hoàn thiện chiến lược về hoạt động xuất bản; đến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật xuất bản; đến tăng cưởng công tác tổ chức quản lý và kiểm soát nhà nước đối với hoạt động xuất bản.
Từ khóa: Xuất bản, hoạt động xuất bản, quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản.
Tra cứu bài báo